"นักศึกษาหลักสูตรวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโนร่วมเสนอผลงาน senior projects ในงานSciEx2019 ทั้งการนําเสนอแบบposter แบบshort talk และการนําเสนอแบบplanery talk