ข่าวสาร

Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University

2 days 3 hours ago

Congratulations to our matsci members Ms. Kusuma and Aj. Pongsakorn! Thanks the University President and the Dean for the certificate and the flowers! #133years_Mahidol_University

Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University

3 days 2 hours ago

สำหรับผู้สนใจ

Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University

1 week 1 day ago

MatSci Publication Showcase! Collaboration between India and Thailand (MU&CU). Congratulations to Nava our materials science PhD student and his advisor Aj. Pongsakorn for the Q1

Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University is feeling excited.

1 week 2 days ago

Join our Materials Science and Nano Engineering Undergrad Program (international program) via round 2 TCAS or direct admission! sim.sc.mahidol.ac.th/online-application/

Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University

1 week 3 days ago

MatSci@MU Invited Speaker #10 / Semester 2 Invited speaker: Dr. Chach K. Sinthiptharakoon Thailand National Nanotechnology Center National Science and Technology Development Agency Title: “Nano

Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University is feeling excited.

2 weeks 7 hours ago

All are welcome to attend the talks. Two Materials Science members, Aj Toemsak and his PhD student Top, joined the seminar as the invited speakers!

Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University

2 weeks 4 days ago

👏👏👏MatSci Publication Showcase from Traiphol’s Lab by our SCME PhD student, Jirapa Rueangsuwan 🥰 Title: "Reversible thermochromic polydiacetylene/Zn(II) ion assemblies prepared via co-assembling in aqueous

Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University

2 weeks 6 days ago

👏👏👏MatSci Publication Showcase from Traiphol’s Lab by our SCME PhD student, Rungarune Saymung 🥰 Title: "Solution-mixing method for large-scale production of reversible thermochromic and acid/base-colorimetric

Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University is feeling lovely.

2 weeks 6 days ago

ZENOSTIC, a start up with our materials science and engineering PhD student as the CEO and Aj. Toemsak as his advisor along with a lot

Materials Science & Nano Engineering, Faculty of Science Mahidol University

4 weeks 8 hours ago

การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย 1.ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล รพ.รัฐ (รวมหลายใบได้) 2.ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) 3. สำเนาบัตรนักศึกษา 4. สำเนาบัตรประชาชน โดยสามารถยื่นเอกสารได้ที่ – ระดับก่อนปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดใบคำร้องที่ op.mahidol.ac.th/sa/covid19scholarship และยื่นเอกสารที่ส่วนงาน หรือกองกิจการนักศึกษา – ระดับบัณฑิตศึกษา ดาวน์โหลดใบคำร้องที่